dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletsportingbetประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ?ขึ้นภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์กรวิชาชีพต่าง ?ขึ้นในสถานศึกษ?เช่น องค์การนักธุรกิจในอนาค?/span>แห่งประเทศไท?หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษ?สังค?ชุมช?และกิจกรรมต่าง ?ในวันสำคัญของชาต?/span>ศาสน?และพระมหากษัตริย?/span>
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย?รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามั?และนักศึกษาวิชาทหา?/span>
 6. ส่งเสริมการกีฬ?นันทนากา?และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 7. ควบคุมดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่า??ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษ?/span>
 9. สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหา?/span>
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงกา?และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมา?/span>
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมา?/span>


sportingbet sitemap 888 slot dafabetslot M88asia scr888 online casino W88slots 918kiss scr888 12bet